S. Kachmarska. Marie Bashkirtseff

Prague, 1927. 15 pages.

Prague, 1927. 15 pages.

 

Download PDF (2,37 МB)

See also:

Marie Bashkirtseff

Share This
Google+